Dla Beneficjenta

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”
11.07.2016 17:31

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 25 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Starogardzie Gdańskim, Dzierzgoniu i Sztumie: „Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1. PO WER 2014-2020”
11.07.2016 16:08

Spotkania informacyjne w Starogardzie Gdańskim, Dzierzgoniu i Sztumie: „Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1. PO WER 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 18, 28 i 29 lipca 2016 r., dotyczące możliwości wsparcia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zobacz>>
Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” wśród finalistów RegioStars 2016!
08.07.2016 15:04

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” wśród finalistów RegioStars 2016!

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 został tegorocznym finalistą konkursu RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji".

Zobacz>>
Fundusze dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
22.06.2016 14:51

Fundusze dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych

Dowiedz się, po jakie dofinansowanie można sięgnąć z europejskich funduszy, Horyzontu 2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zobacz>>
Szkolenia dot. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
16.06.2016 08:51

Szkolenia dot. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
14.06.2016 08:46

Szkolenie w Gdańsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 28 czerwca 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”
13.06.2016 16:01

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 21 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Konferencja dla organizacji pozarządowych
09.06.2016 13:09

Konferencja dla organizacji pozarządowych

Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP będą tematem konferencji, która odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w środę, 22 czerwca 2016 r. Zgłoszenia trwają do 17 czerwca.

Zobacz>>
Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”
31.05.2016 09:04

Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 8 czerwca 2016 r., poświęcone zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Rozstrzygnięcie drugiego konkursu Aktywizacja społeczno-zawodowa
27.05.2016 14:34

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny projektów, które podlegały ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów Konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dla Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Seminarium edukacyjne „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast a kierunki integracji procesów i mechanizmów działania”
25.05.2016 13:23

Seminarium edukacyjne „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast a kierunki integracji procesów i mechanizmów działania”

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym poświęconym roli, jaką kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów odgrywa w procesach zarządzania rozwojem polskich miast. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”
20.05.2016 09:17

Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 30 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

Zobacz>>
Opinia samorządu o projektach z działania 3.1. PO WER
18.05.2016 12:55

Opinia samorządu o projektach z działania 3.1. PO WER

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1. PO Wiedza Edukacja Rozwój w celu uzyskania opinii samorządu województwa o zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji. Wniosek należy złożyć do UMWP w jednym z dwóch dogodnych dla wnioskodawcy terminów, tj. do 25 maja lub do 13 czerwca 2016 r.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
17.05.2016 15:41

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 2 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
17.05.2016 15:15

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”
17.05.2016 15:09

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., dotyczące konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
17.05.2016 13:22

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 1 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”
12.05.2016 13:26

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”
11.05.2016 17:19

Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 24 maja 2016 r., poświęcone zasadom realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Kościerzynie, Chojnicach i Człuchowie: „Środki z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw”
11.05.2016 12:26

Spotkania informacyjne w Kościerzynie, Chojnicach i Człuchowie: „Środki z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 20, 24 i 25 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter