Aktualności

17.05.2018 09:42

Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.
Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to:
 • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
 •  zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
 • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.
Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych i przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:
 • pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;
 •  pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
 • pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;
 • wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

Zaproszenie skierowane zostało do:

 • organizacji medialnych/agencji informacyjnych (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
 •  organizacji non-profit;
 • uniwersytetów i instytucji edukacyjnych;
 • ośrodków badań naukowych i ośrodków analitycznych;
 • stowarzyszeń o znaczeniu europejskim;
 •  podmiotów prywatnych;
 • organów publicznych (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności zgodnie z art.123 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dostępny budżet: 5 mln EUR
Kwota dotacji: od 70 000 EUR do maksymalnie 300 000 EUR (80% rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania)
Czas trwania projektów: do 12 miesięcy
Termin składnia wniosków: 28 czerwca 2018

W razie pytań czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles
T (BE) +32 2 207 13 73, (PL) +48 58 333 45 81
M +32 473 93 22 56

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter