Ogłoszenia o konkursach

Nabór wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Do 9 czerwca 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

Wnioski można składać od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00–15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowy regulamin, wzór wniosku, lista wymaganych załączników i inne informacje:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22421_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_2_1_poiis_ix_runda_konkursowa.html

Nazwa konkursu
„Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych"
Program
Program Infrastruktura i Środowisko
Instytucja ogłaszająca konkurs
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozpoczęcie naboru wniosków
28.04.2014
Zakończenie naboru wniosków
09.06.2014
Więcej informacji
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22421_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_2_1_poiis_ix_runda_konkursowa.html