Ogłoszenia o konkursach

Nabór do Programu „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”

Minister Zdrowia jako Operator Programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa 31 marca 2014 r. ogłosił ograniczony nabór wniosków. Nabór skierowany jest do grupy 156 powiatów.

Minister Zdrowia jako Operator Programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa 31 marca 2014 r. ogłosił ograniczony nabór wniosków. Nabór skierowany jest do grupy 156 powiatów.

Do rozdysponowania jest kwota 64 944 036 zł, która jest przeznaczona na tzw. projekty pilotażowe dotyczące promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób w społecznościach lokalnych, złożonych z:

  • programów profilaktycznych i/lub
  • działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej.

Projekty muszą zostać przygotowane zgodnie z opublikowanym modelem oceny potrzeb zdrowotnych (załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz modelem programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Kwoty

Wkład krajowy jest zapewniony przez Operatora Programu, co oznacza brak konieczności zapewnienia przez beneficjenta wkładu własnego. Tym samym poziom dofinansowania projektów wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu to 1 263 240 zł. Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu to 4 210 800 zł. Dofinansowanie zostanie przyznane w polskiej walucie (zł).

Partnerstwo

Przedsięwzięcia w ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane jako projekty partnerskie. Za realizację projektu w partnerstwie nie będą przyznawane dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku aplikacyjnego, niemniej Operator Programu zachęca do wdrażania projektów w partnerstwie z instytucjami zarówno z Polski, jak i z Norwegii. Kwalifikowanymi partnerami norweskimi są jednostki samorządu terytorialnego (municipality)/hrabstwa (county authorities), jak również organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne (uniwersytety, college) i instytucje badawcze, które funkcjonują w obszarze ochrony zdrowia. Natomiast partnerami z Polski mogą być wyłącznie inne powiaty znajdujące się na liście stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia, tj. powiaty, które są również uprawnione do aplikowania.

Termin i miejsce składania wniosków

Nabór projektów do programu odbywa się w okresie od 31 marca 2014 r. do 2 czerwca 2014 r. (do godz. 16:15).

Miejsce składania dokumentów
Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich
ul. Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)
00-238 Warszawa
Strona Operatora Programu

Program
"Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Ministerstwo Zdrowia
Rozpoczęcie naboru wniosków
31.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
02.06.2014