Aktualności

03.03.2020 14:43

70 milionów złotych dotacji unijnych dla pomorskich firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. To już kolejna edycja konkursu, w którym firmy będą mogły pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na przeprowadzenie badań, ale także na wdrożenie konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie w oparciu o ich wyniki.

Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza już od 30 marca do 15 maja. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?

Firmy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z  wprowadzeniem na  rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy" z przedsiębiorstwami. Konkurs umożliwia sfinansowanie działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Dofinansowanie otrzymają projekty mieszczące się wyłącznie w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza czyli, branży  morskiej  i portowo-logistycznej, sektorze IT,  budownictwie, eko-efektywnych technologiach w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, a także medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczo-rozwojową (B+R). O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa. W zależności od typu projektu,  przedsiębiorcy  mogą aplikować w  partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i klastrami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. Preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw wynikających z Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

Gdzie szukać  informacji ?

  • Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza - www.arp.gda.pl, która informuje o wybranych i uruchamianych konkursach.
  • Informacji udziela:  Sekcja Kontraktowania  RIF: (58) 32 33 107; e-mail: konkurs111@arp.gda.pl oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku, tel. (58) 32 33 106, 32 33 139 e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.eu.
  • Bezpłatne spotkania informacyjne organizowane w siedzibie ARP: najbliższe odbędą się 10 marca, 17 marca i 25 marca. Zapraszamy !
  • Wniosek  należy  składać w siedzibie ARP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk: www.arp.gda.pl

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter